TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2024

Đã tiếp nhận
715 hồ sơ

Đang xử lý
1 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.72 (%)